Cenník

Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva

zavedenie novej firmy: 20,-€

 • individuálne: 0,50 € / 1 zápis v peňažnom denníku – do 300 pol./mes.
 • 0,45 € / zápis v peňažnom denníku – do 500 pol./mes.
 • 0,37 € / zápis v peňažnom denníku – do 600 pol./mes.
 • 0,29 € / zápis v peňažnom denníku –nad 600 pol./mes.
 • paušálne: min 15,- € / mesačne
 • spracovanie daňového priznania k DPH: 17,-€
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOB : od  39,-€
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOA:       35,- 
 • vedenie daňovej evidencie: dohodou (v cene je zahrnuté aj daň. priznanie k dani z príjmov)

Pod zápisom sa rozumie každý zápis v peňažnom denníku aj v knihách záväzkov, pohľadávok, v evidencii majetku.

Ceny sú uvedené bez DPH.


Vedenie podvojného účtovníctva

zavedenie novej firmy: 20,-€

Individuálna cena: od 0,65 € / zápis v hlavnej knihe

Paušálna cena / Cenník služieb

Položkou sa rozumie účtovný zápis strany MD, DAL v podvojnom účtovníctve.

Počet položiek / mesiacPaušálna cenaCena za položku
do 5035,00 €0,70 €
do 15063,00 €0,65 €
do 200120,00 €0,63 €
do 300171,00 €0,60 €

Paušálna cena obsahuje:

 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku)
 • Vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • Účtovné a daňové poradenstvo
 • Evidencia DPH (pre platiteľov DPH)

Spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( 1/4 ročne):  17,-€

Spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( mesačne):  15,-€

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu, včítane súvahy, výkazov: od 66,-€ do  400,-€

Súhrnný výkaz: 15,-€

Ceny sú uvedené bez DPH.


Mzdy  a personalistika

zavedenie novej firmy: 13,-€,

zavedenie nového zamestnanca: 9,50 €

 • Mzdy – zhotovenie výplatnej pásky:   8,- €
 • Mesačné výkazy do SP, ZP, DÚ:       3,- €
 • ročné zúčtovanie dane:                     4,- €
 • ročné hlásenie:                                15,- €
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní:    15,-€ / 1 hod

Ostatné práce:

 • spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlo: 10,- €
 • kniha jázd ( 1vozidlo/1 mesiac):                                           7,- €
 • daňové a právne poradenstvo: 16,- € za každú začatú hodinu (stály klient: 0,-€)
 • zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod: 8,- € za každú začatú hodinu
 • nárazové spracovanie účtovníctva za predošlý rok  do konca marca bežného roku +100%
 • + cena za spotrebovaný materiál 0,3% z fakturovanej sumy bez DPH.

Ceny sú uvedené bez DPH.